Convents volledig logo samen 3
Overlijden melden? 011 422 832

Veelgestelde vragen

Bij een overlijden komen er heel wat vragen naar boven.  Daarom stelt Uitvaartcentrum Convents een brochure ter beschikking met daarin heel wat praktische informatie over de administratieve gevolgen wanneer iemand overlijdt.  We hebben hier een aantal vragen en antwoorden online beschikbaar gesteld.

Mochten er tijdens de uitvaartregeling vragen zijn, dan staan we uiteraard ter beschikking om u de nodige informatie te bezorgen.

Wie eerst verwittigen

Bij een overlijden in een ziekenhuis of rusthuis zal het verplegend personeel een dokter verwittigen.  De dokter zal dan het overlijden vaststellen en vult dan een overlijdingsattent (model IIIc) in.

Bij een overlijden thuis, dient u zelf contact op te nemen met een dokter.  Ook dan worden de nodige attesten ingevuld.

Nadien kan u best contact opnemen met ons.  We overleggen dan wanneer we langskomen om verdere afspraken te maken.

Wat eerst te doen bij overlijden

Wanneer U met het heengaan van een dierbare wordt geconfronteerd, duiken er heel wat vragen op. Graag staan wij U bij in raad en daad.

Een arts moet volgens de Belgische wet het overlijden vaststellen. Hij vult het overlijdensattest model IIIC/D in en levert een verklaring af die nodig is om een eventuele toelating tot crematie van het lichaam te bekomen.
Bij een overlijden in een ziekenhuis, zorgt het ziekenhuis voor een overlijdensattest.

Mogen wij een uitvaartverzorger kiezen die niet in onze gemeente woont?

Ja, er is geen enkele beperking. De familie duidt zelf een uitvaartverzorger aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen.

Familiegraf

Kan de overledene begraven worden in hetzelfde graf van zijn/haar echtgeno(o)t(e)?

Elke gemeente heeft een ander reglement.
Zo kan best dat in gemeente A dit niet kan en in gemeente B wel.

Meestal moet dit worden voorzien bij die echtgeno(o)t(e) die het eerst overlijdt.

 

Kosten crematie versus begrafenis

Men zou denken dat een crematie beterkoop is dan een traditionele begrafenis.
Inderdaad: een crematie op zich is niet zo duur. Maar er komt meer bij kijken: de grafkist, de urne, bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel kleine zerk, de extra uren van het personeel en extra verplaatsingen.

Begraafplaatsen

Ingevolge de Lambermontakkoorden is het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2002 bevoegd voor de materie van de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De huidige wetgeving regelt o.a. de oprichting van een begraafplaats, de sluiting ervan, voorziet in het toekennen van concessies, modaliteiten van begraving, verlenen van het verlof tot crematie, oprichten van grafzerken.

In uitvoeringsbesluiten worden voorwaarden voor een doodskist, oprichting en beheer van crematorium, crematie bepaald... Gemeentelijke reglementen regelen deze aangelegenheden nader.

Sinds januari 2004 is er een nieuw decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dat de federale wetgeving moet vervangen.

Hoeveel dagen klein verlet

Nabestaanden hebben volgens hun graad van verwantschap wellicht recht op één of meerdere dagen verlof: klein verlet. Hiertoe moeten zij hun werkgever een rouwbericht of beter nog een uittreksel van de overlijdensakte kunnen voorleggen.

 • Voor (schoon)ouders, echtgeno(o)t(e) of (schoon)kinderen: 3 dagen tussen overlijden en begrafenis
 • Voor inwonende (schoon)broer/zus, kleinkind of grootouder: 2 dagen tussen overlijden en begrafenis
 • Voor idem punt 2, niet inwonend: 1 dag tussen overlijden en begrafenis
 • Ambtenaren hebben in regel recht op 1 dag méér

Kunnen we de asurne mee naar huis nemen

Vanaf 1 juli 2004 kan u de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen. Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene. Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen. De afgifte van de as zal door het crematorium gebeuren, enkel in de door haar geleverde ashouders.

Bankzaken regelen

De bank en/of Post moet verwittigd worden van het overlijden. Ze zullen alle rekeningen en spaarboekjes blokkeren. Daarnaast, verzegelen ze de safes en doen ze de volmachten vervallen. Cheques op naam van de overledene, kan u NIET meer innen!
 

Bankrekening en spaarboekje

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening door de bankinstelling geblokkeerd.
De financiële rekeningen op naam van de overledene en eventuele gezamelijke rekeningen, worden geblokkeerd. Ook alle volmachten vervallen.
Rekeningen met betrekking tot de begrafenis worden door de bank gewoonlijk bij voorrang betaald.
Om het tegoed op een geblokkeerde rekening te kunnen ontvangen, vraagt de bank soms een speciaal document.
Gaat het om een bedrag van minder dan 743,68€ dan volstaat een erfrechtverklaring, afgeleverd door de dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats.
Is het bedrag op de rekening hoger dan 743,68€ en lager dan 50.000€ en op voorwaarde dat er geen huwelijkscontract noch testament bestaat, kan u een attest van erfopvolging aanvragen bij het registratiekantoor.
Is het bedrag hoger dan 50.000€,dan vragen sommige banken dat u bij de vrederechter of bij een notaris een akte van bekenheid gaat halen.

Vergeet in beide gevallen niet het trouwboekje en desgevallend het huwelijkscontract van de overledene mee te brengen, evenals de identiteit en de adressen van alle erfgenamen.

Wanneer de overledene een testament heeft nagelaten, moet de akte van bekendheid opgemaakt worden door een notaris. Hij kan dit uiteraard in alle gevallen opstellen.
 

Bankkluis

De bankkluis wordt eveneens geblokkeerd en kan enkel op vraag van de erfgenamen ontzegeld en geopend worden. Dit gebeurt na en aangetekende verwittiging.
De aanwezigheid van een ambtenaar van het Bestuur der Registratie en Domeinen is in theorie vereist maar komt in de praktijk niet vaak meer voor.

Om kleinere bedragen (tot 743,68€) te deblokkeren, volstaat een erfrechtverklaring.
Voor grotere bedragen moet een akte van bekendheid worden voorgelegd.

Hoe kan u een rekening en/of bankkluis laten deblokkeren?

Afhankelijk van het bedrag van de geblokkeerde tegoeden, gaan de financiële instellingen over tot de deblokkering na voorlegging van:

 1. een erfrechtverklaring ondertekend door het gemeentebestuur indien het gaat om zeer geringe bedragen;
 2. een attest van erfopvolging dat wordt afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor;
 3. een akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter.
   

Erfrechtverklaring - Attest van erfopvolging en akte van bekendheid

 • Erfrechtverklaring

Wat is een erfrechtverklaring?
Dit is een document met de vermelding van de wettelijke erfgenamen van een overleden inwoner, waardoor rekeningen bij overlijden snel en eenvoudig kunnen worden gedeblokkeerd.

Wie kan een erfrechtverklaring krijgen?
Als wettelijk erfgenaam van een overleden inwoner kan u een erfrechtverklaring krijgen.

Wie kan een erfrechtverklaring vragen?
Na een overlijden vragen sommige diensten (mutualiteit, verzekering, pensioenfonds, ...) soms een erfrechtverklaring. De burgemeester kan aan personen met een bescheiden inkomen en voor zover het te verkrijg bedrag niet hoger ligt dan 743,68€, een erfrechtverklaring afleveren na er zich van vergewist te hebben alle erfgenamen te kennen. Hij is daartoe door geen enkele wetgeving verplicht.

Waar kan u terecht?
Dienst Bevolking waar u een standaardformulier zal moeten invullen.

 • Attest van erfopvolging

Indien het bedrag waarvoor de akte dient, hoger is dan 743,68€ en lager dan 50.000€ en op voorwaarde dat er geen huwelijkscontract noch testament bestaat, kan u een attest van erfopvolging aanvragen bij het registratiekantoor.

 • Akte van bekendheid

Een akte van bekendheid kan, indien daarmee een bedrag hoger dan  50.000€ is gemoeid, steeds afgeleverd worden door de vrederechter als er geen testament bestaat.

Bij een overlijden wendt u zich in principe tot de vrederechter van de woonplaats van de overledene. In principe moet het ook mogelijk zijn dergelijke akte aan te vragen ter griffie van het vredegerecht van de plaats van overlijden. Op dit punt gelden nog de plaatselijke gebruiken.

Waar en hoe?
De aanvraag van een akte van bekendheid bij de vrederechter kan zonder afspraak gebeuren ter griffie tijdens de openingsuren.
De akte van bekendheid wordt opgemaakt op verklaring van 2 meerderjarige getuigen (geen wettelijke erfgenamen, geen echtgenoten, geen minderjarigen, wel andere familieleden) ter griffie, na betaling van de griffierechten.
Soms moet de akte van bekendheid nog gehomologeerd worden door de rechtbank van eerste aanleg. Dat is niet het geval als een akte van bekendheid wordt afgeleverd bij overlijden.

Kostprijs?
De griffierechten bedragen:  30.00€ opstelrecht en 1.50€ uitgifterecht per bladzijde.

Verantwoordelijkheid van de getuigen.
Als de meerderjarige getuigen verklaringen afleggen nopens feiten die zij in werkelijkeheid niet weten, dan doen zij dit volledig op hun eigen verantwoordelijkheid.
Het dient benadrukt dat het niet aan de vrederechter of de griffie is de waarachtigheid van de verklaringen te controleren en dat de getuigen het risico lopen persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld indien zij valselijke verklaringen laten acteren.

Welke documenten dient u mee te brengen?

 • overlijdensattest waarop de woonplaats en burgelijke staat staan vermeld
 • trouwboekje overledene
 • identiteit en adressen van de erfgenamen
 • BIJZONDER GEVAL:  als een minderjarige, onbekwaamverklaarde of persoon onder voorlopig bewind gerechtigd is in de nalatenschap, moet eerst het bewijs van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van de nalatenschap voorliggen, zoniet wordt geen akte van bekendheid afgeleverd.
  Voor de aanvaarding onder voorrecht van een nalatenschap namens een minderjarige, verlengd minderjarige, beschermde persoon, is eerst een machtiging nodig van de vrederechter.

 

Verzekeringen

Wanneer u als langstlevende de contracten van de overledene verder wil zetten, neemt u best contact op met uw verzekeringsagent.

De polis van de brandverzekering moet je binnen de 3 maanden overdragen aan de nieuwe eigenaar. Bij een familiale verzekering wordt de premie voor een alleenstaande goedkoper.

Indien de overledene een levensverzekering, schuldsaldoverzekering, groepsverzekering of pensioensparen had, moet u zo vlug mogelijk de betrokken maatschappijen of kredietinstellingen contacteren.

Volgende documenten moet je voorleggen:

 • een uittreksel uit de overlijdensakte;
 • een medisch attest dat de doodsoorzaak vermeldt;
 • de verzekeringspolis;
 • een kwijtschrift van de laatste premiebetaling.

Ziekenfonds vergoeding

Bij overlijden van uw partner, verandert uw statuut bij het ziekenfonds. Belangrijk hierbij is dat u een uittreksel uit de overlijdensakte meeneemt naar het ziekenfonds en dat u de SIS-kaart inlevert. Met dit uittreksel uit de overlijdensakte zal de verzekeringstoestand van de overlevende(n) aangepast worden. Er zal ondermeer nagegaan worden of er recht bestaat op de verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering (voorkeurregeling WIGW).

Sommige mutualiteiten betalen een begrafenisvergoeding.
Sommige vakorganisaties, alsmede, ingeval de overledene een erkend Oudstrijder was, keren een overlijdensvergoeding uit.

Begrafenisvergoeding

Voor loontrekkenden is er een vergoeding voorzien van het ziekenfonds. Voor het verkrijgen van deze vergoeding is het nodig een voldane factuur van de begrafenisondernemer, samen met de overlijdensakte, voor te leggen.
In sommige gevallen is er zelfs een vergoeding van de werkgever voorzien.
Gesyndiceerden van een vakbond hebben recht op een bijdrage, naargelang het aantal jaar dat ze lid waren van de betreffende vakbond.
In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte, dient er contact opgenomen te worden met: de verzekeringsmaatschappij; het Fonds voor Arbeidsongevallen (Idalle II, Troonstraat 100, 1050 Brussel); het Fonds voor Beroepsziekten (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

Meer info bij uw ziekenfonds.

Erfenis- en successierechten

Indien de overledene zelf geen maatregelen heeft getroffen voor de verdeling van zijn vermogen, dan gelden de regels van de wettelijke erfopvolging. De regels bepalen welke personen kunnen erven en hoe de nalatenschap onder hen verdeeld wordt.

De bloedverwanten van de overledene worden gerangschikt in 4 orden. Elke voorgaande orde sluit de volgende orde uit. Binnen de orde bepaalt de graad of men al dan niet erft. De echtgeno(o)t(e) heeft een bijzonder statuut.

Uiteraard bent u niet verplicht de erfenis te aanvaarden. Wanneer er helemaal geen erfgenamen zijn, komt de nalatenschap toe aan de staat.

Successierechten zijn een belasting op erfenissen en zijn verschuldigd door iedereen die uit het bezit van een overledene iets ontvangt. Deze belasting op de nalatenschap moet binnen de 5 maanden na het overlijden gebeuren! De erfgenamen krijgen hiervoor een aanmaning van de ontvanger van Registratie en Domeinen.

De aangifte gebeurt meestal door de notaris, maar u mag dit ook zelf doen. Aangifteformulieren kan u verkrijgen op het kantoor der Registratie en Domeinen in de desbetreffende gemeente. De betaling moet gebeuren binnen de 2 maanden volgend op de aangifte.

Als er geen onroerende goederen zijn en de waarde van de roerende goederen gering is, moet geen aangifte ingediend worden. Wanneer u vermoedt dat de schulden hoger zijn dan de nalatenschap, kan u binnen de 3 maanden na het overlijden de nalatenschap verwerpen (bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg).
U kan ook de erfenis aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving.
U kan zich daarover het best nader informeren bij een notaris of advocaat.
De tarieven van erfenisrechten variëren naar gelang de graad van verwantschap.
Voor al uw vragen in verband met aangifte nalatenschap kan u ook terecht bij Fgov.

Om te weten te komen of de overledene een testament had, kan met het Centraal Register voor Testamenten te Brussel (CRT - Bergstraat 30-34 - 1000 Brussel) raadplegen. Iedereen kan van deze dienst gebruik maken mits voorafgaandelijke betaling van 17.00€ en het overmaken van een overlijdensakte.

Wilsverklaringen

Tijdens je leven kan je 'een eigen schriftelijke laatste wilsbeschikking' opmaken, zijnde begrafenis of crematie, met wijze van asbestemming en ook je wensen tot de uitvaartplechtigheid:

 • voorafregeling bij de begrafenisondernemer ( contractueel vastgelegd)
 • op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats
 • via een testament (notaris)

Wens je hierop aansluitend tevens het financiële aspect te regelen, dan sluit je best een uitvaartverzekering af.

Andere schikkingen die je kan treffen:

 • euthanasie ( sinds september 2002 via de wet geregeld)
 • orgaantransplantatie ( bezwaar of geen bezwaar)
 • afstand van je lichaam aan de wetenschap ( afdeling anatomie universiteit)

Pensioen

Het overlevingspensioen in de private sector en de regeling voor zelfstandigen

Als overlevende echtgeno(o)t(e) van een werknemer uit de privésector of van een zelfstandige hebt u mogelijks recht op een overlevingspensioen, gebaseerd op de loopbaan van uw overleden echtgeno(o)t(e).

Om hierop aanspraak te kunnen maken, moet men op het ogenblik van het overlijden minstens 1 jaar met de overledene gehuwd zijn geweest, behalve wanneer:

uit het huwelijk een kind is geboren of nog geboren zal worden binnen de 300 dagen na het overlijden;
op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor kinderbijslag ontvangen werd door één van de echtgenoten;
het overlijden het gevolg was van een ongeval overkomen na het huwelijk.

De overlevende echtgeno(o)t(e) moet ook minstens 45 jaar oud zijn, behalve:

wanneer er een kind ten laste is;
wanneer de overlevende echtgeno(o)t(e) minstens 66% arbeidsongeschikt is.

De aanvraag voor het overlevingspensioen (privésector + zelfstandigen)

De overledene was reeds met pensioen

Indien de overleden echtgeno(o)t(e) reeds gepensioneerd was, moet er geen aanvraag gebeuren om het overlevingspensioen te verkrijgen.
Het volstaat de uitbetalende instantie (RVP, Zuidertoren 5, 1060 Brussel) te verwittigen van het overlijden opdat zij ambtshalve het overlevingspensioen zouden toekennen.
Voor vragen of informatie hieromtrent kunt u steeds terecht bij de CEL TAS, sociaal huis.
Breng steeds een bewijs van betaling van het pensioen mee (bvb. bankuittreksel waarop de uitbetalende instellling en het dossiernummer staan vermeld).
De afhandeling van het dossier kan in dit geval toch zo'n 2 maanden duren.
Indien het pensioen van de maand van het overlijden nog niet was uitbetaald, kan dit enkel nog aan de de overblijvende echtgeno(o)t(e) en niet aan de eventuele erfgenamen.

De overledene was nog niet met pensioen

Was de overleden echtgeno(o)t(e) nog niet gepensioneerd, dan moet binnen een termijn van 12 maanden na het overlijden een aanvraag worden ingediend zodat het overlevingspensioen zou kunnen worden uitbetaald met ingang van de maand van het overlijden.

Doet u de aanvraag niet binnen deze termijn, dan zal het overlevingspensioen pas ingaan vanaf de maand volgend op uw aanvraag.

Bent u echtgescheiden van de overledene, dan hebt u geen recht op een overlevingspensioen. Dit in tegenstelling met de regeling in de openbare dienst.
De aanvraag voor het overlevingspensioen kan worden ingediend bij de CEL TAS, sociaal huis.

Het overlevingspensioen in de openbare sector

De overledene was reeds met pensioen

Indien de overledene reeds gepensioneerd was in de openbare sector, dan volstaat het de uitbetalende instelling (FOD Financiën - CDVU - Kunstlaan 30 - 1040 Brussel) te verwittigen van het overlijden.
De documenten om het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding aan te vragen, worden u dan ambtshalve toegestuurd.
Uiteraard kan u zowel voor het verwittigen van het overlijden (bankuittreksel laatste pensioen meebrengen) als voor bijstand bij het invullen van de toegstuurde formulieren, terecht bij de CEL TAS, sociaal huis.

De overledene was nog niet met pensioen

Indien de overledene op het ogenblik van het overlijden nog tewerkgesteld was als vastbenoemd ambtenaar in de openbare sector, dan moet u binnen de 12 maanden na het overlijden een aanvraag indienen zodat het pensioen zou kunnen ingaan volgend op de maand van het overlijden.
Doet u de aanvraag niet binnen deze termijn, dan gaat het pensioen pas in vanaf de maand volgend op de aanvraag. De aanvraag voor het overlevingspensioen kan ingediend worden bij het plaatselijk bestuur waar de overlevende was tewerkgesteld.
U kan ook een (aangetekend) schrijven richten aan de Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie der Pensioenen, Victor Hortaplein 40/Bus 30, 1060 Brussel) met de vraag de aanvraagformulieren voor het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding toe te sturen.

De voorwaarden inzake huwelijk en leeftijd zijn dezelfde als in de private sector.
Bent u echtgescheiden van de overledene, dan hebt u wel recht op een overlevingspensioen tenzij u ondertussen hertrouwd bent. Dit in tegenstelling met de regling in de private sector.

Begrafenisvergoeding in de openbare sector.

Aan de echtgeno(o)t(e), de erfgenamen in rechte lijn, de andere familieleden of zelfs aan een derde die de onkosten van de begrafenis van een rechthebbende op een rustpensioen (dus NIET voor wie een overlevingspensioen geniet en komt te overlijden) gedragen heeft, kan een vergoeding uitbetaald worden waarvan het bedrag gelijk is aan het laatste of toekomstige bruto maandbedrag van het pensioen, maar beperkt tot 2.193,74€ op 01/01/2008.

Een begrafenisvergoeding voor wie een pensioen als werknemer (privé) of zelfstandige trekt, bestaat niet!

Overlevingspensioen van het buitenland

Genoot uw overleden echtgeno(o)t(e) een pensioen uitbetaald door een ander land dan België, verwittig dan onmiddellijk de uitbetalende instelling en voeg een internationale overlijdensakte bij (te verkrijgen bij de dienst Burgelijke Stand in het gemeentehuis).
U kan voor deze zaken eveneens terecht bij de CEL TAS, sociaal huis.

Andere pensioenen (bvb. NMBS, dienst overzeese sociale zekerheid, ...)

Genoot uw overleden echtgeno(o)t(e) nog een ander pensioen dan het pensioen uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of FOD Financiën (CDVU), verwittig dan onmiddellijk de uitbetalende instantie of breng een bewijs van dit pensioen mee naar de CEL TAS, sociaal huis. Zij doen hiervoor het nodige.

Het tijdelijke overlevingspensioen

Als u niet aan de voorwaarden voldoet om een definitief overlevingspensioen te kunnen genieten, heeft u toch gedurende 1 jaar recht op een tijdelijk overlevingspensioen.

Na dit jaar krijgt u dan geen enkele pensioenbetaling meer tot u 45 jaar bent.
Dit geldt zowel voor de private als de openbare sector!

Een (tijdelijk) overlevingspensioen private en/of openbare sector samen genieten met een ander soort inkomen:

sedert januari 2007 en onder bepaalde voorwaarden kan een overlevingspensioen gedurende een eenmalige periode van 12 maanden samengetrokken worden met een ziekte- of werkloosheidsvergoeding. Het bedrag van het overlevingspensioen wordt wel herleid tot het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen;
een eigen pensioen (= rustpensioen) kan slechts tot een bepaald plafond worden samengetrokken met een overlevingspensioen. Is uw eigen pensioen reeds hoger dan het berekende plafond, dan zal u geen overlevingspensioen meer worden toegekend;
een beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige uitoefenen met behoud van het overlevingspensioen kan indien de inkomsten uit deze activiteit worden beperkt tot de vastgelegde grensbedragen.

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Als de overledene een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming genoot, moet de FOD Sociale Zekerheid, Dienst tegemoetkomingen aan personen met een handicap, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel ook verwittigd worden.
Ook hiervoor kan u terecht bij de CEL TAS, sociaal huis.

Als de overledene een vervangingsinkomen genoot, moet ook deze dienst verwittigd worden:

Werkloosheidsuitkering: HVW of vakbond
Bestaansminimum: OCMW
Vergoeding wegens beroepsziekte
Arbeidsongevallenuitkering

Auto

In geval van overlijden, kan u de inschrijvingsplaat van de overledene ofwel laten schrappen ofwel overdragen op naam van de langstlevende echtgenoot of van de kinderen.

Voor schrapping moet u de plaat opsturen naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) of inleveren via uw verzekeringsagent.
De verkeersbelasting wordt geschorst vanaf de dag waarop de plaat toekomt.
Het inschrijvingsbewijs moet bij de wagen blijven. Bij een overdracht of een herinschrijving op naam van de langstlevende echtgenoot, kan u de plaat van de overledene behouden.
Het is dezelfde procedure als bij aankoop van een tweedehandsvoertuig (zo moet er opnieuw BIV betaald worden).
Op het formulier, dat u kan bekomen bij de garagist, de verzekeringsmakelaar of de autokeuring, moet vermeld worden dat het gaat om een overdracht door het overlijden van de titularis. De documenten die u bijvoegt zijn:

een origineel uittreksel uit de overlijdensakte;
een origineel inschrijvingsbewijs van de auto.

Bij overname van de verzekeringspolis van de auto is het, voor de bonusmalus formule, van belang of de langstlevende al dan niet langer dan 3 jaar een rijbewijs had.
Als de overledene een parkeerkaart had voor mensen met een handicap, moet u deze inleveren op de sociale dienst.

Nutsvoorzieningen

Al deze maatschappijen moet u zelf op de hoogte brengen van het overlijden.
Wendt u tot de volgende diensten:

 • watermaatschappij
 • uw gas- en elektriciteitsmaatschappij
 • uw telefoonmaatschappij (ook mobiel en internet)
 • kabeltelevisie

Huiseigenaar

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het huurcontract niet beëindigd wordt door het overlijden van de huurder of verhuurder. Het overlijden van één van de partijen is dus geen reden tot opzegging.

Als de huurder overlijdt, worden zijn rechten en plichten overgedragen op de erfgenamen. Hetzelfde geldt voor de eigenaar.
Deze erfgenamen kunnen de overeenkomst enkel beëindigen indien ze de normale opzeggingsmodaliteiten naleven.
Indien er in de huurovereenkomst is opgenomen dat in geval van overlijden de huurovereenkomst automatisch wordt ontbonden, dan is deze clausule nietig en kan u deze niet inroepen. Enkel de rechter kan de ontbinding uitspreken.

Post

Als u als nabestaande de post van de overledene thuis wil ontvangen, moet u dit doorgeven aan het postkantoor samen met een erfrechtverklaring.
Een eventuele postchequerekening wordt door overlijden geblokkeerd.
Dit is ook zo als het een gemeenschappelijke rekening is.

Contact Gemeente- en Stadsbesturen